نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سازمان یادگیرنده 


 kinoo.rozfa.com

نمونه سوالات سازمان یادگیرنده  -1

kinoo.rozfa.com 

 kinoo.rozfa.com

نمونه سوالات سازمان یادگیرنده  -2 

kinoo.rozfa.com 

 kinoo.rozfa.com

نمونه سوالات سازمان یادگیرنده  -3 

kinoo.rozfa.com 

 kinoo.rozfa.com

کل نسوالات سازمان یادگیرنده(سه مجموعه بالا) 

 kinoo.rozfa.com

 

سوالات آزمون

۱

برای یک مدیر اولین گام ها در هر ابتکار آموزشی چیست؟
ترساندن و اظهار وجود
ریاست کردن
قدرت هایی را که دارد و ندارد، تشخیص دهد
همه موارد

۲

اینکه گروهها قادر باشند به عنوان هویت واحدی فکر کنند ،خلق کنند و بیاموزند، معنی و مفهوم کدام سطح یادگیری را بیان می کند؟
یادگیری فردی
یادگیری گروهی
یادگیری سازمانی
همه موارد

۳

چه چیزی باعث می شود واقعیت جاری را روشن تر و صادقانه تر توضیح داد؟
تسلط شخصی
چشم انداز مشترک
الگوهای ذهنی
یادگیری تیمی

۴

این شعر از کیست«جنگل به دو راهی رسید و من  - راه کمتر رفته را رفتم - همه فرق ها از همین بود»
رابرت فراست
پاولوفرر
پیترسنگه
پارکرپالمر

۵

.........الگوهایی هستند در بر گیرنده باورها. مفروضات . ارزش ها که بر فهم ما از جهان و نحوه عمل ما اثر دارد.
مدل های ذهنی
یادگیری حلقه ای
تعمق
تجربیات

۶

چه تلاشی برای ایجاد مدارس یادگیرنده موثر هستند؟
تلاشی که تحولات  در تمام سطوح رخ دهد
تلاشی که ارتباط کلاس ،مدرسه و جامعه دیده شود
گزینه الف وب
هیچکدام

۷

کدام یک جزءعوامل شکل گیری مد ل ذهنی می باشد؟
تجربه ودانش کسب شده 
سنت ،عرف وعادات
فرهنگ وهنجارهای اجتماعی 
همه موارد

۸

......... عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خلاقانه است؟
نگاه 
آموزش
گفتگو
هیچکدام

۹

کدام گزینه به عنوان بزرگترین مانع یادگیری سازمانی است؟
هزینه
سیاست بازی
غرور
ب و ج

۱۰

با استفاده از تکنیک هایی از جمله گفت و گو و بحث ماهرانه گروههای کوچک می توانند تفکر جمعی شان را تغییر دهند. این جمله مربوط به کدام اصل یادگیری می باشد؟
الگوهای ذهنی
چشم انداز مشترک
یادگیری گروهی
تسلط شخصی

۱۱

جمله << افراد دارای هدف مشترک، می توانند بیاموزند که با تدوین تصاویر مشترک از آینده، سازمان را پرورش دهند>> بیانگر کدام اصل یادگیری می باشد؟
تسلط شخصی
الگوهای ذهنی
یادگیری گروهی
هیچ کدام

۱۲

چه تلاشی برای ایجاد مدارس یادگیرنده موثر هستند؟
تلاشی که تحولات  در تمام سطوح رخ دهد
تلاشی که ارتباط کلاس ،مدرسه و جامعه دیده شود
گزینه الف وب
هیچکدام

۱۳

در مدارس یادگیرنده چه کسانی فرصت دارند که در مورد چشم انداز شان گفت و گو کنند و همه بدنبال تنش خلاق هستند.
مدیران
مربیان
دآنش آموزان
همه موارد

۱۴

از عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده نمی باشد
راهبرد ها و سیاست ها
محیط
توانمند ساز ها
هیچ کدام

۱۵

مدیران و کارکنان در کارگاه های آموزشی بکدام واقعیت پی برده اند که به اعمال ما شکل می دهند.
گروه های آموزشی
مهارت پرسش گری
ادراکات
الگوهای ذهنی

۱۶

چه چیزی باعث جاری شدن واقعیت به سمت چش انداز تان خواهد شد؟
فاصله واقعیت از چشم انداز
فاصله چشم انداز از واقعیت
بالا بردن چشم انداز از واقعیت
همه موارد

۱۷

اولین قدم در ایجاد سازمان یادگیرنده کدام است؟
راهبرد ها وسیاست ها
رهبری
تسلط شخصی
مدیریت

۱۸

کدامیک از اصول یادگیری در آموزش غالباً غیر قابل بحث هستند؟
الگوهای ذهنی
یادگیری گروهی
چشم انداز مشترک
هیچ کدام

۱۹

برای یک مدیر اولین گام ها در هر ابتکار آموزشی چیست؟
ترساندن و اظهار وجود
ریاست کردن
قدرت هایی را که دارد و ندارد، تشخیص دهد
همه موارد

۲۰

سخن سنگه در مورد یادگیری (سطوح یادگیری) در کدام گزینه آمده است.
سازمانها  از طریق افراد
یادگیری
یادگیری فردی ضروری
همه موارد

21

چه زمانی می توان ادعا نمود که مدرسه ای ،یادگیرنده شده است؟ زمانی که...
توسعه و درکی روشن و صادقانه از واقعیت موجود دستیافتنی باشد
زیر ساخت های اساسی مهیا گردد
دانش آموزان و معلمان توجیه شده باشند
همه موارد

22

در یک سازمان چگونه می توان به طور مستمر آموخت؟
صبر و بردباری
تعهد به خود یادگیری
نگاه عمیق
بصیرت

23

<< دانش آموزان در کلاس از طرف معلم ترغیب می شوند تا تصویری از پنج یا ده سال بعد خویش را ارائه دهند>> این مثال بیانگر کدام اصل یادگیری می باشد؟
تسلط شخصی
یادگیری گروهی
چشم انداز مشترک
هیچ کدام

24

کدام یک از نهادهای زیر چون نهادی تولید کننده برای تفکر عصر صنعتی  است.
خانواده
مدارس
جامعه
هیچکدام

25

کدام گزینه ،مفهوم تغییر روش تعامل را می رساند؟
طراحی مجددساختارهای رسمی سازمان
تحول درشیوه تفکروتعامل
طراحی مجددالگوهای ارتباطی ودیگر جنبه های نظام
همه موارد

26

معلمان و اولیاء به چه دلیل به یکدیگر نیاز دارند؟
برای اینکه از وضعیت درسی دانش آموزان آگاه شوند
برای اینکه به کمک مالی اولیاء نیاز می باشد
برای بنیاد کلاس های درس و مدارس یادگیرنده
اصلاً به یکدیگر نیاز ندارند

27

سازمانها و جوامع یادگیرنده به چه افرادی نیاز دارند؟
افراد ریسک پذیر
افرادی که رهبری نیز انجام می دهند
افرادی که هنجار ها را مورد تردید قرار می دهند
همه موارد

28

برای تبدیل شدن به مدرسه یادگیرنده مدیران باید در ارائه بازخورد در باره مدرسه نقش کدام یک از موارد زیر باید پررنگ کنند.
معلمان
مشاور
اولیاء
دانش اموزان

29

یکی از قدرتمندترین روش های توسعه قابلیت های دانش آموزان برای یادگیری مادام العمر وموفقیت آمیز کدام است؟
استفاده از مثال های کاربردی 
یادگیری فردی 
یادگیری گروهی 
یادگیری سازمانی 

30

کدام گزینه صحیح است؟
یادگیری سازمانی تنها یک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده است
فردیت در سازمان یادگیرنده مفهومی ندارد
الف و ب 
هیچکدام

31

در بحث از مدارس یادگیرنده، چه نظری وجود دارد؟
فقط در ساختمان مدارس محدود می شود
در مدارس امروزی محدود می شود
نقطه اتکایی برای تحول آموزشی و اجتماعی
هیچ کدام

32

تفکر نظام مند با تغییر در ..........و...........سرکار دارد.
اندیشه ها. افکار
افکار .احساسات
فکر. اندیشه
هیجانات . اندیشه ها

33

یکی از مهمترین و موثرترین توانمندی سازها در سازمان های یادگیرنده است؟
استفاده از شخصیت ها 
امکانات و منابع
مدارس مجهز
فناوری اطلاعات

34

فهمیدن اینکه ماهی ها راجع به چیزی صحبت می کنند مشکل است، ولی مطمئن هستیم درباره ی <<آب>> صحبت نمی کنند. در این جمله منظور از آب چیست؟
یعنی هدف های زندگی
الگوهای سازمانی
روش های علمی که بر آنها عادت کرده ایم
هیچ کدام

35

گفته ارشمیدس که می گفت <<اهرمی به اندازه کافی به من بدهید تا جهان را تکان دهم>> بیانگر کدام اصل یادگیری می باشد؟
تسلط شخصی
یادگیری گروهی
تفکر سیستمی
هیچ کدام

36

کدام مورد از خصوصیات هر سازمان یادگیرنده می باشد
عدم تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح
در اختیار نداشتن نظام ها و فرایند هایی برای برقراری یادگیری
توسعه فردی و تیمی
هیچ کدام

37

اگر مدارس بیش از همه به پرورش ارتباط بین زندگی و یادگیری متعهد شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
زندگی راحت تر خواهد شد
بین مدرسه، کار و زندگی مرزی به وجود خواهد آمد
نوجوانان بیشتر وقت خود را به یادگیری در مدرسه یا خارج از مدرسه می گذرانند
دانش آموزان پروژه هایی انجام می دهند که برایشان معنی ندارد

38

تحول واقعی در مدرسه چه زمانی رخ می دهد؟
تحول شیوه تفکر وتعامل افراد با یکدیگر
تحول روش دستیابی به ایده های جدید
تغییرساختار سازمانی 
الف وب

39

اولین سعی معلمان در مدارس یادگیرنده ،کدام گزینه است؟
بر قراری ارتباط مناسب با دانش آموزان
بروز کردن دانش آموزان و بالا بردن سطح آگاهی معلمان
ارائه متفاوت محتوای درسی یکسان متناسب با نیاز دانش آموزان
همه موارد

40

این گفته از کیست؟ <<نظام بانکی آموزش بر الگوی یاددهی و یادگیری حاکم است>>
آرگریس
پیتر سنگه
پاولو فرر
شان

41

در بحث از مدارس یادگیرنده، چه نظری وجود دارد؟
فقط در ساختمان مدارس محدود می شود
در مدارس امروزی محدود می شود
نقطه اتکایی برای تحول آموزشی و اجتماعی
هیچ کدام

42

توانایی معلم در ایجاد ارتباط با شاگردان چه نوع ارتباطی است.
همدلی
ارتقاء پیشرفت
همه موارد
ارتباط مثبت

43

پیچیده ترین سطح آموزش .......... است.
مناطق آموزشی
مدرسه
جامعه یادگیرنده
خانواده

44

با توجه به تعریف آرگریس ، کدامیک جزء ویژگیهای فرایند یادگیری سازمانی هستند؟
تغییر در دانش سازمانی
افزایش محدوده های ممکن
تغییر در ذهنیت افراد
همه موارد

45

مشکلاتی که مدارس با آن مواجه هستند،ناشی از چیست؟
سیاست ها و قوانین موجود
کارکرد افراد آن
انواعالگوهای ذهنی و ارتباطات کلی
همه موارد

46

این سخن در رابطه با کدام نکات از نکته مهم معلم است.یادگیرنده هایی مستمر و مادام العمر هستند که در س تخصصی شان در طول زندگی در حال کامل شدن است.
کارمندان
دآنش آموزان
دانشجویان
معلمان

47

یادگیری گروهی را می توان در کدام یک از مکان ها و محل های زیر پرورش داد؟
کلاس درس
در بین اولیاء و معلمان
در گروههای آزمایشی
همه موارد

48

با توجه به تعریف آرگریس ، کدامیک جزء ویژگیهای فرایند یادگیری سازمانی هستند؟
تغییر در دانش سازمانی
افزایش محدوده های ممکن
تغییر در ذهنیت افراد
همه موارد

49

از ابعاد مورد توجه در یادگیری نمی باشد
سطوح یادگیری
انواع یادگیری
مهارت های یادگیری
هیچ کدام

50

ریشه یونانی کلمه سیستم چیست؟
با هم یاد گرفتن
به هم یاد دادن
باعث با هم ایستادن
از هم جدا شدن

رفتار و اعمال رهبران و مدیران سازنده چیست؟
مذهب
مکتب
فرهنگ
آداب و رسوم

52

کدامیک از افراد زیر معتقدند <<یادگیری فردی ضروری است، اما برای یادگیری سازمان کافی نیست>>
جان ردینگ - پیتر سنگه
پیتر سنگه - آرگریس
آرگریس - شان
جان ردینگ - آرگریس

53

کدامیک از شخصیت های زیر تاکید می کند که سازمانها از طریق افراد یاد میگیرند.
پیتر سنگه
شان
جان ردینگ
هیچکدام

54

توماس آر هاروی در کتاب <<تیم سازی، آدم سازی>> شیوه ای که می توان افراد را توانمند ساخت، کدام مورد بیان می کند؟
به آن ها کاری مهم برای انجام دادن بدهیم
برای انجام کارشان آن ها را راهنمایی کنیم
مهارت های کاری را ایجاد و تقویت کنیم
همه موارد

55

نیرو محرکه تغییر و اصلاح در مدارس از چه شخصی آغاز می شود؟
مدیر
معلم
دانش آموز
معاونین و نیروهای اجرایی

56

مشکلاتی که مدارس با آن مواجه هستند،ناشی از چیست؟
سیاست ها و قوانین موجود
کارکرد افراد آن
انواعالگوهای ذهنی و ارتباطات کلی
همه موارد

57

یادگیری سازمانی از چه طریق حاصل می شود؟
به اشتراک گذاشتن بصیرت ها ودانش ها
به اشتراک گذاشتن باور ها ومفروضات 
به اشتراک گذاشتن مدل های ذهنی اعضا
همه موارد

58

اصول مدرسه یادگیرنده کدام می باشد؟
تسلط شخصی ،چشم انداز مشترک،الگوهای ذهنی،یادگیری تیمی
تسلط شخصی،چشم انداز مشترک ،الگوهای ذهنی، یادگیری تیمی،تفکر سیستمی
رهبری،مدیریت،فن آوری اطلاعات
همه موارد

59

در یک سازمان چگونه می توان به طور مستمر آموخت؟
صبر و بردباری
تعهد به خود یادگیری
نگاه عمیق
بصیرت

60

سه نظام تو در تو که در شهر یا روستا یا بزرگ و کوچک باشند و بطور عمیقی در درون یکدیگر قرار گرفته اند به ترتیب در کدام گزینه آمده است.
درس. جامعه .مدرسه
مدرسه .درس. جامعه
درس . مدرسه .جامعه
جامعه . مدرسه .درس

  •  با تشکر از همکاران گرامی که در تهیه این مجموعه ما را یاری فرمودند.
  • از همکاران گرامی درخواست می شود چنانچه برایشان مقدور است نمونه سوالات را برای ما ارسال نماید تا به نام خودتان منتشر شود 


آخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما