به نام خداوند جان آفرین                  حکیم سخن در زبان  آفرین

«هیچ سرمایه ای سودمند تر از خرد ،هیچ کرامتی چون تقوی، هیچ میراثی گرانبها تر از ادب ، هیچ دانشی چون اندیشیدن و هیچ  پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست .»               حضرت علی  (ع)


 

تجربیات آموزشی وتربیتی سال 91 - pdfآخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما