تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی،

همسوسازی با برنامه درسی ملّی

آموزش معلمان


باسمه تعالی

1. مقدمه :

با تصویب سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، بخش های مختلف نظام آموزشی کشور مخاطب این سند تحولی قرار گرفتند. براساس این سند، تحول در زیر نظام برنامه درسی یکی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بود ولذا طراحی و تدوین " برنامه درسی ملی " به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسی در دستور کار متولیان آموزش و پرورش قرارگرفت.

با آغاز عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر سند و بروندادهای اولیه برنامه درسی ملی، تغییر در برنامه¬های درسی نیز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت. از طرف دیگر براساس مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود که ساختار جدید آموزشی از سال تحصیلی1390-91  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستی، برنامه ها وکتاب های پایه های اول ابتدایی تغییر نماید.

نظر به این که تبیین برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندرکار آموزش و پرورش با تغییرات مدنظر از محوری ترین مسائل در تحول می باشد و از آنجا که مقرر گردیده مرحله اولیه تغییرات برنامه ها و کتاب های درسی  موردنظر از ابتدای سال تحصیلی در دسترس نظام آموزشی کشور قرار گیرد، طرح ذیل با عنوان " آموزش معلمین - تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی، همسوسازی با برنامه درسی ملّی – " درصدد است تا بستر لازم برای آشنایی معلمین پایه اول ابتدایی با تغییرات رویکردها، روش های آموزشی و محتوای کتاب های جدید التألیف را فراهم نماید.

2. ضرورت و اهمیت:

برنامه درسی ملی با ارائه یک الگوی جدید هدف گذاری شامل پنج عنصر(تفکرو تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطی متربی(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات کاملا جدیدی را برای مؤلفه های برنامه درسی (رویکرد، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی،...)  و برنامه آموزشی ایجاد می کند. لذا به تأکید سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش، همراهی و همکاری فرهنگیان بخش اجتناب ناپذیری از استلزامات اصلی اجرای مؤفقیت آمیز برنامه های تحول آفرین خواهد بود.  ضرورت های آموزش های توجیهی معلمین، شامل موارد زیر می باشد.

1.         ضرورت آشنایی با برنامه درسی ملی : سند برنامه درسی ملی نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را تعیین می کند لذا آشنایی اجمالی فرهنگیان با این سند زمینه را برای نشر ارزش ها و ادبیات خاص این سند فراهم کرده و حساسیت جامعه فرهنگی را نسبت به اجرا ی  این سند افزایش خواهد داد.

2.ضرورت یکپارچه¬سازی فهم از ادبیات تحول برنامه درسی: برنامه درسی ملی نقشه راهنمای انتقال ایده ها ومفاهیم اصیل تحولی به محتوای آموزشی می باشد. نشر این مفاهیم نیازمند بحث و تبادل نظر در میان معلمین می¬باشد تا جامعه فرهنگی کشور به یک فهم مشترک از ادبیات برنامه درسی برسند.

3. ضرورت توجیه تغییرات مفاهیم و محتوای پایه: بر اساس برنامه درسی ملی درجریان تدوین محتوای آموزشی و تربیتی پایه اول ابتدایی تلاش شده تا با رعایت اصول مدنظر برنامه، محتوای آموزشی پایه در تمامی حوزه های یادگیری به معیارهای برنامه نزدیک شوند، و راهبردهای یادهی و یادگیری نیز به تناسب میزان تغییرات محتوا با خواسته های سند هماهنگ گردد. لذا شایسته است مؤلفین و برنامه ریزان محتواهای آموزشی به تعامل با معلمین در این زمینه پرداخته و به درک مشترکی نسبت به این تغییرا ت برسند و فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان خودشان فراهم نمایند.

4. ضرورت پوشش تمامی حوزه های یادگیری:  اسناد تحولی به جریان تربیت نگاه یک پارچه داشته و این امر در تنظیم محتوای آموزشی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا  باید برنامه درسی پایه به صورت هماهنگ و یکپارچه به معلمین این پایه عرضه گردیده و برنامه آموزشی به صورت یک کلّ به نظر معلمین پایه رسانده شود.

5. ضرورت بازآموزی روش های یاددهی-یادگیری: سهم مهمی از تحول آموزشی ، تحول در روش های یاددهی-یادگیری می باشد. علی رغم این مهم، آخرین دوره برگزارشده بسیاری از دروس پایه اول مربوط به سالها پیش بوده و باتوجه به تغییرات معلمین پایه اول، اجرای این برنامه ها فرصت ذی قیمتی است تا روش های آموزشی بازبینی شده و معلمین از آخرین مباحث در این حوزه اطلاع یابند.

رویکرد برنامه درس ملی

تعریف :رویکر برنامه درس ملی عبات است : از قطرت گرایی توحیدی

اصول حاکم بر برنامه های درسی وتربیتی

الف اصل دین محوری : مبانی وارزشهای اسلام ناب محمدی باید بر تمامی اصول ، رویکردها ، اهداف ، محتوای برنامه ها وروش های تربیتی ودرسی حاکم باشد واین اصل بر سایر اصول نیز حاکم است

ب اصل تقویت هویت ملی : برنامه های درسی ئتربیتی باید زمینه ارتقا هویت ملیرا از طریق توجه وتقویت باورها وارزشهای  انقلاب اسلامی ، میهن دوستی ، وحدت واستقلال ملی وانسجام اسلامی را فراهم نماید وتلاش کند که هویت متربیان را به سطح هویت الهی ارتقا دهد

ج اصل اعتبار نقش محوری معلم ومربی: برنامه های درسی وتربیتی باید به نقش محوری معلم ومربی در رهبری وتربیتی براب مقدم کردن تزکیه برتعلیم غنی سازیمحیط تربیتی ویادگیری ، فعال سازی متربی در فرایند یادگیری ترقیب متربیان نسبت به یادگیری بصورت مستمر توجه نماید

چ اصل جامعیت: برنامه های درسی وتربیتی باید به نیازهای کنونی وآینده متربی وجامع در سطوح محلی ، ملی وجهانی ودر عرصه های فرهنگی ، اقتصادی ، علمی ریا، اجتماعیی ، فناوری توجه کند

داصل توجه به تفاوتها : برنامه های درسی وتربیتی باید به تفاوتهای محیطی ، جنسیبتی وفردی متربیان توجه کرده ودر این خصوص از انعطاف لازم برخوردار باشند

خ اصل توازن وتعادل : برنامه های درسی وتربیتی باید به رعایت تعادل وپرهیز از افراط وتفریط در بهره گیری از روشها وابزارهای مختلف ومتفاوت در طراحی ، تولید ، اجرا ارزشیابی برنامه ها پایبند باشد

ع اصل خود یادگیری مادام العمر : برنامه های درسی ئوتربیتی باید توان ، انگیزش وزمینه های لازم ومناسب را جهت خودیادگیری وخود سازی مادام العمر برای متربیان ومعلمان فراهم کند

ف اصل مشارکت وتعامل : فرایند برنامه ریزی تربیتی ودرسی باید زمینه مشارکت موثر خانواده ها ومعلمان ، مربیان متربیان ، مدارس ، وسایر نهادهای فرهنگی ، علمی ، تربیتی ، اقتصادی  فراهم نماید.

جدول زیر صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک، براساس عناصر پنج‌گانه‌ الگوی هدف‌گذاری، را که توسط کمیته‌ی محتوای آموزشی و پرورشی برنامه درسی ملی و با کمک کمیته‌های برنامه درسی ملی استان‌ها تهیه شده را نشان می‌دهد. این‌ها آن چیزی است که خروجی‌های آموزش و پرورش باید به آن دست یابند. یک بار دیگر اصل اولویت یادگیری‌های مشترک را مرور کنید.  حال می‌دانید که اولویت با کدام اهداف و یادگیری‌هاست. خروجی‌های آموزش و پرورش می‌توانند به سطوح متفاوتی از ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی، جغرافیا و هر موضوع دیگری دست یابند اما همه می‌باید توانایی تفکر و تعقل را کسب کنند، ایمان و نگرش توحیدی داشته باشند، اهل کار باشند و اخلاق حسنه داشته باشند. با این تعریف اصل و اساس محتوا یادگیری‌های مشترک است و حوزه‌های یادگیری بستری برای این یادگیری‌ها به شمار می‌آیند. البته این نگرش افرادی را که گرایش برنامه‌ریزی موضوع محور دارند نگران می‌کند اما این نگرانی بی‌مورد است چرا که دانشگاه‌ها وظیفه‌ی انتقال دانش تخصصی را برعهده دارند و اگر متربیان به یادگیری‌های مشترک دست‌یابند برای ادامه‌ی زندگی خود آماده خواهند بود چه به دانشگاه بروند و چه راه دیگری را انتخاب کنند.

یادگیری‌های مشترک در عنصر تفکر:

در این عنصر  انواع تفکر یعنی تخیل، حل مسئله، تفکر انتقادی، ابداع و خلق، تفکر سیستمی مورد تاکید قرار گرفته و فرایند تفکر نیز به ترتیب با  پرسش‌گری، کاوش‌گری، هدایت مشاهدات، تحلیل، قضاوت براساس شواهد، و تصمیم‌گیری ادامه می یابد اما کار به تفکر ختم نمی‌شود بلکه قضاوت براساس نظام معیار  که همان تعقل است پیگیری می‌شود. همه اینها به منظور تربیت فرد و ارتقا موقعیت او در مسیر شکوفایی فطرت الهی و حیات طیبه است لذا  تأمل در خود و  خود ارزش‌یابی به عنوان یکی از یادگیری‌ها و صلاحیت‌های مشترک و نه به عنوان فنون ارزشیابی حائز اهمیت می‌شود.

یادگیری‌های مشترک در عنصر ایمان و باور:

کسب نگرش توحیدی، باور به کرامت و قدرت اراده و انتخاب انسان، قائل شدن به ارزشمندی تفکر و تعقل، و ارزشمندی مخلوقات، باور به هدفمندی خلقت، باور به ارزشمندی علم و علم جویی، ارزشمندی نهاد خانواده، و وطن‌دوستی از یادگیری‌های مشترک همه‌ی حوزه‌های یادگیری می‌باشند. دستیابی به این باورها  نیاز  به تفکر و تامل در عرصه‌های مختلف زندگی و طول زمان  دارند؛ با یک جمله، عبارت، پارگراف، و حتی چند درس در کتاب‌های مختلف نمی‌توان به آن‌ها دست یافت بلکه این موارد باید در همه‌ی برنامه‌های درسی حضور، بروز و ظهور داشته تا در طول 12 سال تحصیل به باورهای عمیق فرد تبدیل شوند. منظور از حضور در برنامه درسی نیز حضور ظاهری و فیزیکی در کتاب درسی نیست بلکه حضور به عنوان جهت‌گیری‌ در انتخاب و سازماندهی محتوا، و راهبردهای آموزش و ارزشیابی می‌باشد.

یادگیری‌های مشترک در عنصر علم:

کشف جهان به عنوان فعل خداوند، خودآگاهی، فرهنگ و هویت  سه صلاحیت و یادگیری مشترک برنامه‌های درسی می‌باشند. برنامه‌های درسی مختلف موضوعات مختلفی دارند و علوم متفاوتی را به یادگیرنده انتقال می‌دهند این تفکیک یک تفکیک روش‌شناسانه است که مطالعه‌ی علوم را آسان‌تر ساخته است در آموزش هم این تفکیک به طور سنتی دنبال می‌شود موضوع این آموزش‌ها هر چه باشد  می‌تواند منجر به کشف جهان به عنوان فعل خداوند شود. در طول سالیان تحصیل و از طریق تجربیات یادگیری گوناگون متربی قادر خواهد بود طبیعت و هستی را به عنوان فعل خداوند بشناسد، و جایگاه خود را در خلقت درک کند و به ظرفیت وجودی خود پی ببرد و به خودآگاهی دست یابد. همچنین برنامه‌های درسی می‌باید فرهنگ و هویت فرد را شکل دهند. هر یک از برنامه‌ها می‌توانند با انتقال فرهنگ و تمدن ایران و اسلام به تناسب موضوع به شکل‌‌‌گیری یک هویت یکپارچه‌ی ایرانی اسلامی کمک کنند.

یادگیری‌های مشترک در عنصر کار و عمل و مجاهدت: یادگیری‌های مشترک در این عنصر به یادگیری‌های می‌پردازند که به فرد در طول زندگی برای انجام امور تحصیلی، شغلی، خانوادگی کمک می‌کنند. یادگیری مستمر  که مصداق «ز گهواره تا گور دانش بجوی» می‌باشد به فرد کمک می‌کند تا در دنیایی متغییر به طور دائم نیازهای یادگیری خود را رفع نماید. خود مدیریتی. انجام واجبات و ترک محرمات، مشارکت، همیاری، مهارت کار با دیگران، مهارت‌های ارتباطی، مهارت رهبری او را در انجام امور زندگی ائم از تحصیلی، شغلی و ... توانمند می‌سازد. مطالعه و پژوهش، استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تولید محصول از ملزومات زندگی تحصیلی و شغلی حال و آینده‌ی فرد است. برنامه‌های درسی با موضوعات، روش‌ها و فرایندهای خود می‌توانند به شکل‌گیری این  صلاحیت‌‌ها کمک کنند. مشارکت، همیاری، خود مدیریتی،  خودرهبری، و ... با یک یاچند فعالیت  ایجاد نمی‌شوند؛ اینها می‌باید از اهداف اولیه‌ی همه‌ی برنامه‌‌های درسی و در تمام سال‌‌های تحصیل باشند زیرا همانطور که می‌دانید با یک گل بهار نمی‌شود.

یادگیری‌های مشترک در عنصر اخلاق و آداب: فضایل زیادی وجود دارد که فرد می‌باید به آن‌ها آراسته شود و رذایل زیادی که باید از آن‌ها دوری جوید آموزش تک تک این فضایل و رذایل به تنهایی نمی‌تواند منجر به فردی با اخلاق حسنه شود. فرد می‌باید به اخلاق نظری و عملی تواما دست یابد. اخلاق نظری را می‌توان از طریق دروس مختلف به درجات متفاوت آموزش داد اما آنچه که مهم است اخلاق عملی است لحظه به لحظه‌ی فرایندتحصیل متربیان باید عرصه‌ی‌ تمرین و ظهور اخلاق عملی باشد. تامل در خود و خودارزشیابی که در عنصر تفکر به آن اشاره شد می‌تواند به صورت مراقبه‌ی دائمی به خودپایی و خودپالایی، و حفظ و پالایش انگیز‌ه‌ها(نیت) کمک کند. اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری، انعطاف، اخلاق حرفه‌ای، پشتکار، نظم و قانون‌مداری از یادگیری‌هایی هستند که از طریق محتوا و روش‌ها به طور مستمر  دنبال خواهند شد. صدق، صبر، عدالت‌خواهی و حق‌طلبی، حسن خلق، احسان و رافت، قناعت، استقامت و حیا از فضایلی هستند که هم محتوا و هم راهبردها و روش‌های آموزش و ارزشیابی می‌توانند به شکل‌گیری آن‌ها کمک کنند. ممکن است برخی فضایل دیگری را نام ببرند به عنوان مثال راستگویی، امانتداری، وفاداری و ...، هر یک این موارد را می‌توان ذیل یکی از موارد فوق‌الذکر طبقه‌بندی کرد به عنوان مثال راستگویی، و امانتداری  و وفاداری ذیل صدق طبقه‌بندی می‌شوند زیرا نمونه‌های صدق در گفتار و رفتار هستند.

با مرور جدول زیر یکبار دیگر  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک را بررسی کنید ببینید آیا چهارویژگی ذکر شده در مورد یادگیری‌های مشترک برای آن‌ها صدق می‌‌‌کند.

عناوین حوزه های یادگیری عبارت است :

تفکر وحکمت قرآن معارف اسلامی

زبان وادبیات فارسی

فرهنگ وهنر

کار وفن آوری

سلامت وتربیت بدنی

علوم انسانی ومطالعات اجتماعی

ریاضیات

علوم تجربی

زبان های خارجی

آداب ومهارت های زندگی

3. تغییرات برنامه های درسی:

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حیطه تغییرات برنامه های درسی را از سطح مبانی و اصول به سایر عناصر و اجزاء برنامه¬های درسی تعمیم داده است. بر این اساس، مؤلفین و برنامه ریزان محتوای آموزشی مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مبانی و رویکرد این برنامه، نسبت به همسوسازی(بازبینی و یا تألیف مجدد) محتوای آموزشی با برنامه درسی ملی اقدام نمایند. لذا، تغییرات برنامه های درسی گروه های ذیربط به شرح ذیل اعلام می گردد.

اهداف آموزش قرآن در پایه ی اول ابتدایی

طبق مصوبه ی 677 شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 7/6/1381 و اهداف برنامه ی درسی آموزش قرآن پایه ی اول ابتدایی دانش آموزان در پایان هر سال اول ابتدایی توانایی های زیر را کسب می کنند :

١- به شنیدن قرائت زیبای سوره های کتاب علاقه نشان می‌دهد.

2- دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکیزه نگه دارد.

3- با داستان‌های قرآنی کتاب آشنا می‌شود.

4- بامعنای برخی از عبارات ساده قرآن (به زبان کودکانه یا شعر) آشنا می شود.

5- در خواندن آهنگین و جمعی سوره‌های کتاب درسی، مشارکت می‌کند.

6- با گوش دادن به قرائت آیات قرآن و نگاه‌کردن به عبارات آن‌ها، سوره‌های کتاب درسی را به صورت ساده یا آهنگین می‌خواند.

7- برخی از کلمات وعبارات ساده قرآنی کتاب را بر اساس سیر سوادآموزی فارسی می خواند

 فرایند  و  مراحل  کلّی    تدریس

کتاب آموزش قرآن کلاس اول ابتدایی به میزان یک ساعت در هفته توسط آموزگار پایه تدریس و تمرین می‌شود. هر درس شامل بخش های زیر است :

1- تصویر خوانی : در جلسه ی اول  هر درس تصویر یل تصاویری در ارتباط با موضوع درس آمده است. از دانش آموزان بخواهید با دقت به تصویر نگاه کنند و پس از مشورت با دوستان خود نظرشان را درباره ی تصویر بیان کنند.

2- قرائت سوره : در هر یک از دروس سوره ای آمده است که دانش آموزان با نگاه کردن به لوحه ی آموزشی, همراه با نوار آموزشی بار اول گوش می کنند, بار دوم همراه با آن زمزمه می کنند و بار سوم همراه با نوار بلند می خوانند. 

3- شعر و سرود : معلم به کمک نوار شعرهایی را که درباره ی موضوع درس و یا ترجمه ی منظوم کودکانه ی سوره آمده را هم خوانی و تمرین می کنند.

4- پیام قرآنی : از دانش‌آموزان بخواهید که پیام قرآنی را از نوار گوش کنند با هم خوانی نمایند, سپس ترجمه‌ی پیام قرآنی توسط معلم خوانده می شود, آن گاه دانش آموزان به کمک تصویر و یا پرسش‌هایی که در کتاب آمده, درباره‌ی مفهوم پیام قرآنی با یک دیگر گفت‌وگو و مشورت می کنند و سپس نظر خود را درباره ی پیام و مصادیق آن در زندگی خود برای کلاس بیان می کنند.

5- داستان : در بعضی از دروس به جای پیام قرآنی, یک داستان قرآنی آمده است. داستان را به یکی از شیوه‌های قصه‌گویی و به زبان ساده و به کمک تصاویر برای دانش‌آموزان تعریف کنید. از بیان مطالب زائد و غیره مستند بپرهیزید. از تعدادی از دانش‌آموزان بخواهید تا هر یک بخشی از داستان را برای دوستانشان بازگو کنند.

6- روخوانی : آموزش و تدریس بخش روخوانی قرآن از هفته ی اول دی ماه آغاز می شود؛ این قسمت از درس به کمک لوحه ی آموزشی انجام می گیرد. توجه به دو موضوع در این بخش ضروری است :

1لف- معلم محترم حتماً باید با روش صحیح اشاره ی ثابت و متحرک آشنا باشد؛ در غیر این صورت آموزش روخوانی با اختلال جدی رو به رو خواهد بود. مدیران محترم مدارس اسامی معلمان دوره ندیده را به اداره ی متبوع معرفی کنند.  

ب- تهیه و استفاده از لوحه ی آموزشی در پایه های اول تا سوم دبستان الزامی است؛ لذا بر مدیران محترم مدارس واجب است از محل سرانه ی دانش آموزی مدرسه در اسرع وقت نسبت به تهیه ی لوحه اقدام کنند. و معلمان  چند دانش‌آموزان برای کلاس, با صدای بلند می‌خواند و سایر دانش‌آموزان از روی کتاب درسی خود خط می‌برند.

: میزان تغییرات برنامه درسی قرآن کریم پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت گیری

رویکرد

برنامه درسی

بدون تغییر با تاکید جدید بر سوگیری به سوی رویکرد برنامه درسی ملی

رویکرد جاری درس، انس با قرآن کریم و دست یابی به مهارت های اصلی سواد قرآنی (خواندن قرآن و درک تدریجی معنای عبارات آیات ساده قرآن کریم) است. این رویکرد نه تنها در راستای رویکرد برنامه درسی ملی است، بلکه از لوازم و مقدمات ضروری تحقق آن است.

اهداف

برنامه درسی

 

-آشنایی با آموزه­های قرآنی در قالب پیام های قرآنی و انجام فعالیت های یادگیری باتاکید بر محورهای برنامه درسی ملی مانند:

- تقویت قدرت تفکر و تعقل

-آشنایی با آموزه های قرآنی به عنوان پاسخ و راهی به سوی شکوفایی فطرت الهی

-  تقویت ایمان و باورهای دینی

-آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی و تقویت مهارت های زندگی

- برقراری پیوند میان علم و عمل و بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی

- توسعه محیط هاس یادگیری از طریق یارگیری از طریق جلب مشارکت اولیای دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتوای

برنامه درسی

تغییرجزئی

پیام های قرآنی، اشعار مربوط به پیام ها، برخی داستان های قرآنی جدید، فعالیت های قرآنی

راهبردهای یاددهی-یادگیری

بدون تغییر

مبتنی بر راهبردهای برنامه درسی ملی مانند یادگیری فعال با محوریت دانش آموزان و تأکید بر جذابیت و تنوع فعالیت های یادگیری

راهبردهای ارزشیابی

بدون تغییر

توصیفی - کیفی

فضا/مواد

بدون تغییر

تاکید مجدد بر بسته آموزشی :

ا. لوحه آموزشی 2. نوار  صوتی(CD) 3. راهنمای معلم(رزقالب کتاب وفیلم آموزشی) 4. نرم افزار کمک آموزشی 5. کتاب های جانبی کمک آموزشی

الگوی هدف‌گذاری در برنامه درسی قرآن  ( پایه ی اول ابتدایی )

عرصه‌ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

 

تفکر   و

تعقل

1- پرورش قدرت تخیل

2- تفکر در خلقت اعضاء و جوارح خودش

1- تفکر در صفات خدا

( خالقیت، مهربانی و نعمت‌ها، نگهدارنده، ... )

1- تفکر درباره‌ی نقش هریک از افراد جامعه‌ی مربوط (خانواده، همکلاسی‌ها و ... )

1- تفکر در خلقت پدیده‌های خدا و زیبایی‌های طبیعت

2-  تفکر درباره‌ی رابطه‌ی بین موجودات در طبیعت

3- تفکر درباره‌ی اهمیت

حفظ محیط زیست

 

 

ایمان

و  باور

1- خود را آفریده‌ی خدا می‌داند.

2- علاقه به پرتلاش بودن و پرهیز از تنبلی و سستی

3- علاقه به خواندن قرآن و انس با آن

4- خدا را نگهدارنده‌ی خود می‌داند.

1- یاد خدا

2- علاقه به کتاب خدا و خواندن آن

3- قرآن کلام خدا است.

4- تقویت ایمان به خدا ( با دیدن نعمت‌ها )

5- علاقه به پیامبراکرم (ص) و خاندان پاک او

6- علاقه به برخی از پیامبران الهی

7- علاقه به خواندن نماز( سخن با خدا )

8- علاقه به دعا کردن و سخن گفتن با خدا

1- باور به محبت خدا نسبت به انسان‌ها

2- خدا را نگهدارنده‌ی مردم می‌داند.

1- خداوند آفریننده‌ی همه‌ی موجودات است.

 

 

 

علم

1- آشنایی با نعمت‌های خدا در وجودش

2- آگاهی از ضرورت پرهیز از اسراف

3- آشنایی با معنای برخی کلمه‌ها و عبارات ساده و کوتاه قرآنی

4- آشنایی با روخوانی کلمات و عبارات ساده‌ی قرآن کریم

5- آشنایی با برخی آداب اسلامی در زندگی

6- آشنایی با نماز

7- آشنایی با اهمیت پاکیزگی در زندگی خود

8- آگاهی از اهمیت علم‌آموزی

1- آشنایی با برخی از سخنان خدا در قالب پیام‌های قرآنی

2- آشنایی با برخی از سوره‌های قرآن کریم

3- آشنایی با پیامبر اکرم (ص) و خاندان پاک او

4- آشنایی با برخی از پیامبران الهی

5- آگاهی با برخی از آداب تلاوت کتاب خدا

6- آشنایی با مسجد به عنوان مکانی برای عبادت خدا

7- آشنایی با رفتار پیامبر اکرم (ص) و خانواده ایشان

8- آشنایی با برخی از داستان‌های قرآن کریم

1- آگاهی از نقش هر یک از اعضا در خانواده

1- آشنایی با برخی از پدیده‌های طبیعی به‌عنوان نعمت خدا

2- آگاهی از فرایند تولید نان و ضرورت پرهیز از اسراف

3- آگاهی از وقت‌شناسی و زمان انجام کارها

الگوی هدف‌گذاری در برنامه درسی قرآن (پایه اول ابتدایی) – ادامه ی صفحه ی قبل

عرصه‌ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

 

 

 

عمل

1- احساس شادی

2- مهارت گفتن بسم الله در آغاز کارها و الحمدلله در پایان کارها

3- توانایی روخوانی عبارات و آیات قرآنی کتاب درسی

4- توانایی در ساخت وسایل ساده‌ی دستی

5- توانایی حفظ سوره‌های توحید و حمد

6- توانایی خواندن کلمات قرآنی از روی لوحه

7- رعایت نظافت شخصی

1- شروع کارها با نام خدا

2- مشارکت در خواندن برخی از سوره‌های قرآن

3- انجام کارهایی که خدا دوست دارد.

4- تشکر از خدا

1- همکاری با سایر دانش‌آموزان در فعالیت‌ها

2- سلام کردن در برخورد با دیگران

3- تشکر از خانواده و دیگران

4- همکاری اعضای خانواده با هم

1- پرهیز از اسراف کردن و هدر دادن نعمت‌های خدا

2- رعایت نظافت و حفظ محیط زیست

 

 

اخلاق

1- احساس رضایت از احترام به دیگران و انجام کارهای خوب

2- سعی در انجام کارها با آرامش

3- احساس رضایت از دریافت پاداش در برابر سعی و تلاش

4- سعی در پرهیز از رفتارهای بد

5- سعی در رعایت پاکیزگی

6- سعی در پرهیز از کارهای بد (حسد)

1- تلاش در جهت انجام کارهایی که خدا دوست دارد.

1- مهربانی با دوستان

2- احترام به دیگران

3- محبت و دوستی اعضای خانواده با یکدیگر

1- سعی در پاکیزگی محیط زیست

الگوی    تدریس    یک   درس    کامل -     1

از    کتاب    آموزش قرآن    پایه ی   اول دبستان 

 درس اول

 موضوع درس :

به نام خدا ، بسم الله

اهداف

1-   ایجاد فضای جذّاب و خاطره ‌انگیز به منظور تقویت انگیزه و علاقه برای یادگیری قرآن

2-   آشنایی با قرآن و برخی از آداب قرآن ( نگهداری، تلاوت و ...)

3-   آگاهی و ایجاد عادت به شروع کارها با نام خدا (گفتن بسم الله الرحمن الرحیم)

4-   آشنایی با معنای بسم الله الرحمن الرحیم و کلمات ساده‌ی مربوط به آن

5-   تقویت علاقه به شنیدن آیات سوره‌ی توحید از نوار آموزشی

6-   توانایی خواندن سوره‌ی توحید به صورت دسته‌جمعی

7-   آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی در معاشرت با دیگران (سلام کردن)

8-   تفکر درباره‌ی خلقت پدیده‌های خدا و زیبایی‌های طبیعت

9-   آگاهی از محبت خدا به انسان (نعمت پدر و مادر، دریا، کوه و ...)

مواد و رسانه‌ها :

کتاب قرآن و رحل، لوحه‌ی آموزشی، کتاب درسی، نوار آموزشی، وسایل تزئینی.

اهداف ضمنی

شعرخوانی، همکاری در برگزاری جشن قرآن، تعامل بین خانه و مدرسه، مشارکت در جمع‌خوانی سوره‌ی توحید

راهبردها و روش‌های یاددهی – یادگیری

پرسش و پاسخ، مشاهده، همیاری و مشارکت، بحث و گفت‌وگو

فعالیت‌های یاددهی- یادگیری

جلسه‌ی اول :

1-    برگزاری جشن قرآن

2-    تصویرخوانی کتاب

3-    هدیه‌ی کتاب درسی قرآن و سایر رسانه‌های آموزشی مرتبط (در صورت امکان) به دانش‌آموزان

4-    همخوانی شعر به نام خدا بسم الله

جلسه‌ی دوم :

1-    خواندن دسته‌جمعی پیام قرآنی

2-    بیان معنای پیام و معنای برخی از کلمات آن

3-    گفت‌وگوی دانش‌آموزان درباره‌ی تصویر و سؤال پیام با یکدیگر

جلسه‌ی سوم :

1-    خواندن سوره‌ی توحید به طور دسته‌جمعی به کمک نوار آموزشی

2-    همخوانی شعر سوره‌ی توحید

3-    طرح پرسش‌های ساده از مفاهیم بیان شده در شعر به طور خلاصه

جلسه‌ی چهارم :

1-    یادآوری و تمرین سوره‌ی توحید به صورت دسته‌جمعی و انفرادی داوطلبان

2-    آموزش پیام (مطابق با روش جلسه‌ی دوم)

3-    اجرای نمایش خلاق با محوریت موضوع پیام قرآنی توسط دانش‌آموزان

الگوی    تدریس    یک   درس    کامل -    2

از    کتاب    آموزش قرآن    پایه ی   اول دبستان 

درس پنجم

موضوع درس :کودک مسلمان

اهداف

1-   آشنایی متربی با برخی از رفتارهای اسلامی

2-   آگاهی از ارزش‌های دینی (قرآن، رسول و ...)

3-   آشنایی با پیام قرآنی نماز (نماز به عنوان یکی از اعمال عبادی)

4-   آشنایی با معنای پیام قرآنی و کلمات ساده‌ی مربوط به آن

5-   آشنایی با روخوانی کلمات و عبارات ساده‌ی قرآنی کتاب درسی

6-   توانایی خواندن سوره‌ی حمد به صورت دسته‌جمعی

7-   تقویت علاقه به شنیدن آیات سوره‌ی حمد از نوار آموزشی

8-   آشنایی با اهمیت پاکیزگی و رعایت آن در زندگی روزمره

مواد و رسانه‌ها : لوحه‌ی آموزشی، نوار آموزشی، کتاب درسی، سجاده‌ی نماز، تصاویر مربوط به نماز و پاکیزگی.

اهداف ضمنی :شعرخوانی، همکاری در روخوانی کلمات و عبارات ساده‌ی قرآنی، مشارکت در جمع‌خوانی سوره‌ی حمد

راهبردها و روش‌های یاددهی – یادگیری : بحث و گفت‌وگو، پرسش و پاسخ، همیاری و مشارکت.

فعالیت‌های یاددهی – یادگیری

جلسه‌ی اول :

1-    تصویرخوانی کتاب                                           2-    همخوانی شعر «بچه مسلمان»

3-    خواندن دسته‌جمعی پیام قرآنی و بیان معنای آن

4-    گفت‌وگوی دانش‌آموزان درباره‌ی تصویر پیام

5-    خواندن کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی به صورت دسته‌جمعی با اشاره‌ی آموزگار

جلسه‌ی دوم :

1-    خواندن بخش اول آیات 1 تا 4 سوره‌ی حمد به طور دسته‌جمعی به کمک نوار آموزشی

2-    همخوانی شعر سوره‌ی حمد

3-    طرح پرسش‌های ساده از مفاهیم بیان شده در شعر به طور خلاصه

جلسه‌ی سوم :

1-    یادآوری و تمرین آیات 1 تا 4 سوره‌ی حمد به صورت دسته‌جمعی و انفرادی داوطلبان

2-    خواندن بخش دوم آیات سوره‌ی حمد (آیات 5 تا 7) به طور دسته‌جمعی به کمک نوار آموزشی

3-    خواندن و تمرین عبارات قرآنی کتاب درسی به صورت دسته‌جمعی با اشاره‌ی آموزگار

جلسه‌ی چهارم :

1-    یادآوری و تمرین آیات 5 تا 7 سوره‌ی حمد به طور دسته‌جمعی و به کمک نوار آموزشی

2-    خواندن دسته‌جمعی پیام قرآنی و بیان معنای آن

3-    انجام فعالیت مربوط به پیام قرآنی توسط دانش‌آموزان

4-    خواندن و تمرین جدول ترکیب حروف و حرکات و عبارات قرآنی

  ر    فع  اشکالات   روخوانی

عموم اشکالات روخوانی دانش‌آموزان به ضعف مهارت روخوانی یا به عدم دقت, شتابزدگی, اضطراب و عدم اعتماد به نفس مربوط است. آموزگار باید با روش‌های گوناگون متناسب با هر اشکال آشنا باشد تا به روش صحیح اشکال دانش‌آموزان را برطرف سازد و مهارت روخوانی دانش‌آموزان را افزایش دهد.

توجه به اصول زیر برای توفیق بیش‌تر در رفع اشکالات روخوانی دانش‌آموزان ضروری است.

1-    رفع اشکال همراه با تشویق دانش‌آموز نسبت به آن‌چه صحیح خوانده است, انجام شود تا موجب تقویت اعتماد به نفس او گردد.

2-    رفع اشکال باید به نحوی انجام شود که موجب اضطراب دانش‌آموز نشود.

3-    حتی ‌الامکان خود دانش‌آموز, اشکال خویش را برطرف کند.

4-    رفع اشکال, موجب صرف وقت بیش از حد نشود.

5-    تسلّط آموزگار بر روخوانی متن درس, موجب تشخیص بهتر اشکالات و رفع آن‌ها می‌شود.

6-     آموزگار نباید بلافاصله, حالت صحیح کلمه را بخواند و نیز از دانش‌آموزان بخواهد که آن‌ها هم, چنین کاری کنند.

7-     رفع برخی از اشکالات به تمرین بیش‌تر و مرور زمان نیاز دارد و نباید انتظار داشت همه ی‌ آنها بلافاصله برطرف شود.

روش رفع اشکالات روخوانی دانش‌آموزان

با توجه به اصول فوق, آموزگار یکی از روش‌های زیر یا ترکیبی از آن‌ها را برای رفع اشکال انتخاب می‌کند. این روش‌ها عبارتند از :

1-    درحین خواندن دانش‌آموز, تذکر نمی‌دهیم, بلکه صبر می‌کنیم تا پس از وقف در پایان کلمه یا عبارت تذکر لازم داده شود.

2-    با تشویق دانش‌آموز, از او می‌خواهیم که همان عبارت را با دقّت بیش‌تر دوباره بخواند. این شیوه‌ی اشکال گرفتن, بیش‌تر زمانی مفید است که اشکال دانش‌آموز, به علت عدم دقت کافی یا شتابزدگی در خواندن باشد.

3-    توجه دانش‌آموز را به کلمه‌ی غلط خوانده شده جلب کرده و با طرح سؤال, شکل صحیح و غلط کلمه را مقایسه می‌کنیم و از او می‌خواهیم تا شکل صحیح را بگوید. آن‌گاه او را تشویق می کنیم.

4-   اگر به نظر می‌رسد کلمه یا عبارت غلط خوانده شده مشکل است, آموزگار کلمه یا عبارت را روی تخته نوشته و از دانش‌آموز می‌خواهد تا با اشاره‌ی او, آن کلمه یا عبارت را به صورت بخش‌بخش بخواند.

تذکر :

بعضی از دانش‌آموزان لکنت زبان دارند و کلمه و عبارات را با مکث, تکرار و به کندی می‌خوانند. آموزگار ضمن برخورد لطیف, مناسب و طبیعی سعی می‌کند آن‌ها در انظار بقیه خجالت‌زده و مورد تمسخر قرار نگیرند

. میزان تغییرات برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر درصد

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

تغییر جزئی

- متناسب سازی رویکرد فرهنگی-تربیتی برنامه درسی فارسی موجود با رویکرد فطرت گرایی توحیدی برنامه درسی ملّی

اهداف برنامه درسی

تغییر جزئی

با توجه به تغییرات 15% در رویکرد، بیشترین تغییردر بعد نگرشی اهداف زبان آموزی به عمل آمده است. در حیطه های دانشی و مهارتی نیز به نسبت جهت گیری حیطه نگرش تغییرات اندکی صورت گرفته است.

محتوای برنامه درسی

تغییر کلی

1-      تغییر در ساختار کتاب فارسی؛

2-      تغییر در محتوا شامل کلمات کلیدی، جملات و متن ها؛

3-      تغییر در سازماندهی محتوا؛

4-      تغییر در تصاویر و طراحی هنری کتاب؛

راهبردهای یاددهی – یادگیری

تغییر کلی

1-      تاکید بر اجرای بیشتر یادگیری مشارکتی؛

2-      تاکید بر اجرای مناسب روش ها و راهبردهای توصیه شده در برنامه زبان آموزی؛

3-      تاکید بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه های بسته های آموزشی؛

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییر جزئی

اصلاح وبازنگری در نحوه آزمون سازی فارسی و معیارهای ارزشیابی توصیفی و عناصر کارنامه تحصیلی

فضا / مواد

تغییر جزئی

1-      تاکید بر تناسب و تعادل جمعیت دانش آموزان کلاس برای اجرای بهتر شیوه های فعال برنامه درسی

2-      تاکید بر بکارگیری بسته های آموزشی ارائه شده از سوی سازمان پژوهش؛

3-      تاکید بر استفاده از کتاب های قصه توصیه شده در پایان کتاب فارسی؛

4-      تاکید بر اجرای مستقل زنگ مطالعه و کتاب خوانی

 چارچوب تحلیل محتوای فارسی اول دبستان  بر پایه ی همسوسازی با برنامه ی درسی ملّی

عرصه ها

عناصر

خـود

خلق (دیگران)

خلقت

خدا

علم

(حیطه ی شناختی)

 

     

تفکّر و تعقل

       

ایمان و باور

(نگرشی- عاطفی)

 

     

اخلاق

       

عمل

(مهارتی)

       

 

نگاره ی یک

عرصه ها

عناصر

خـود

خلق (دیگران)

خلقت

خدا

علم

(حیطه ی شناختی)

 

     

تفکّر و تعقل

       

ایمان و باور

(نگرشی- عاطفی)

 

     

اخلاق

       

عمل

(مهارتی)

       

درس یک نشانه ها (1)

2: میزان تغییرات برنامه درسی هنر پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

بدون تغییر

رویکرد برنامه درسی هنر تربیت هنریاست؛ به این معنا که معلم  فرصت‌هایی فراهم آورد تا ظرفیت‌های فطری دانش‌آموزان شکوفا شود. به ویژه نسبت به زیبایی‌ها(معنوی و مادی) حساسیت پیدا کنند، آن‌ها را درک کنند و خود در آفرینش زیبایی‌ها بکوشند. تربیت هنری دارای پنج رکن اساسی است: 1-  زیبایی شناسی(یکی از جنبه‌های فطرت توحیدی) ، 2-  آشنایی با خلقت، 3- آشنایی با تاریخ هنر ایران(میراث فرهنگی و هنری)، 4- تولید هنری، 5-  نقد هنری.   از آن‌جا که این رویکرد با مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی هماهنگ است، تغییر نکرده است.

اهداف برنامه درسی

بدون تغییر

v         اهداف حوزه‌ دانش:1- آشنایی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنر،  2- آشنایی با رشته‌های هنر،

3-آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته‌های هنری ، 4-آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

v         اهداف حوزه مهارت:1- توسعه‌ مهارت‌های حسی، 2- توسعه مهارت‌های گفتاری، 3- توسعه مهارت‌های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ی هنری، 4- توسعه قابلیت‌های تفکر، 5- توانایی ابراز افکار و احساسات به زبان‌ هنری، 6-توسعه‌ مهارت‌های اجتماعی

v         اهداف حوزه‌ نگرش:1-توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیباشناسی ، 2- تمایل به ابراز افکار و احساسات با بیان هنری، 3- توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس، 4- علاقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری، 5- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی، 6- تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های گروهی

این اهداف با الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی مغایرتی ندارند، لذا تغییری نکرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسی ملی ، روی اهدافی که برجسته شده،  تأکید بیشتری شده است.

محتوای برنامه درسی

تغییرجزئی

در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی هنر اصول الویت  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری، اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی،قابلیت یادگیری، درهم تنیدگی، توالی  هماهنگ با برنامه درسی ملی وجود داشته است.  سه اصل دیگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعالیت برای سهولت دست‌یابی به اهداف مورد تاکید طراحی شده است.  در طراحی این فعالیت‌ها اجزای الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی، و به ویژه صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری که در مدارس مورد غفلت قرار می‌گیرد، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفته است.

راهبردهای یاددهی – یادگیری

بدون تغییر

از اصول حکم بر راهبردهای یاددهی- یادگیری : اصل ایجاد زمیه خود راهبری، یادگیری مشارکتی، توجه به زمینه‌های فرهنگی بومی، توجه به فراین و محصول فعالیت هنریزمینه سازی برا یرشد همه جانبه، تناسب با ویژگی‌های رشدی متربیان در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر موارد نیز باید در مراحل بعدی وبا بررسی و مطالعه کافی و هموار ساختن زمینه‌های اجرایی همسو سازی شوند. روش‌های فعال در برنامه وجود داشته و تغییری نکرده است.

راهبردهای ارزش‌یابی

بدون تغییر

از آن‌جا  ارزشیابی توصیفی -  کیفی  از سال 1384 در برنامه درسی هنر وجود داشته و در حال حاضر این شیوه ارزش‌یابی  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه‌های اول  تا سوم اجرای  سراسری  دارد، در برنامه تغییری نکرده است.

فضا / مواد

تغییرجزئی

اصول تولید رسانه‌ های یادگیری  به هنگام  تولید لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهای آموزشی در برنامه هنر تاکید شده است.  در این‌جا  آموزش در فضای خارج از کلاس، خارج از مدرسه تاکید بیشتر و استفاده از فضای مجازی  و توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

4   . میزان تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

تغییرات جزئی

- رویکرد برنامه به حفظ سلامتی، آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی و آموزش شیوه های زندگی فعال و گذراندن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغییر یافته است. در صورتی که رویکرد قبلی برنامه که مصوب شورای عالی می باشد، کسب و حفظ سلامتی و تندرستی از طریق حرکت بوده است.

اهداف برنامه درسی

تغییرات جزئی

این اهداف به اهداف قبلی اضافه شده است:

1.        آشنایی با توانایی های جسمانی – روانی خویش؛

2.        آگاهی از رفتارهای متناسب با ارزش ها و فضایل اخلاقی در فعالیت های گروهی؛

3.        مهارت در اجرای انواع بازی ها؛

4.        مهارت های مقدماتی ورزشی با تاکید بر ورزشهای مادر؛

5.        توانایی در انجام رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی؛

6.        شکرگذاری از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتی؛

7.        احساس مسئولیت به شرکت در فعالیتهای جسمانی خارج از مدرسه؛

محتوای برنامه درسی

تغییرات جزئی

افزودن 10 نوع بازی با توجه به الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی وتفسیرلوحه های آموزشی با نگرش برنامه درسی ملی و الگوی هدف گذاری آن

راهبردهای یاددهی – یادگیری

تغییرات جزئی

در برنامه قبلی از روش های تدریس مکاشفه ای، سنتی وترکیبی استفاده می شد. هم اکنون روش تدریس از الگوی فرآیند محوری تبعیت می کند که به صورت عملی معلم و فراگیر در فرآیند آموزش فعال خواهند بود .

انتخاب روش تدریس تحت تاثیر عوامل  هماهنگی با اهداف، محتوا، خصوصیات دانش آموزان، توانایی معلمان و امکانات و فضای آموزشی می باشد .

ترکیبی از روش های تدریس برای توسعه مهارت های حرکتی و ورزشی مناسب خواهد بود . ماننند روش بازی، حل مسئله، مشارکتی،...

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییرات کلی

- تبدیل ارزشیابی کمی – کیفی (نمره دهی) به ارزشیابی کیفی (توصیفی)

فضا / مواد

تغییرات جزئی

- استفاده از محیط های متنوع یادگیری مانند طبیعت، به فضاهای یادگیری قبلی که فقط در حیاط مدرسه و کلاس درس بود اضافه شده است.

5راهبردهای ارزش‌یابی

-

-  ارزشیابی جاری درس علوم بر فرآیند محوری تاکید دارد.

فضا / مواد

تغییرجزئی

- تنوع محیط یادگیری و گسترش فضای یادگیری به فعالیت های گروهی و بیرون از مدرسه مرتبط با زندگی دانش آموزان

       

اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی:

  الف : عنصر علم ( حیطه شناختی)

الف -1: آشنایی با حرکات پایه

 الف -2: کسب آگاهی در ارتباط با سلامت جسمانی

الف -3:  آشنایی باقابلیتهای جسمانی –حرکتی خویش

الف -4: آشنایی بامفاهیم ادراکی –حرکتی

الف -5: آشنایی بابازی ،بازیهای بومی وورزشی

الف -6: آگاهی از رفتارهای مناسب اخلاقی درفعالیتهای ورزشی

الف -7: آشنایی باوسایل ورززشی،نحوه تهیه ،کاربرد و نگهداری آنها

الف -8: آشنایی باوضعیت های صحیح بدنی درامورروزمره زندگی

 ب:عنصرعمل(حیطه مهارتی)

1-حفظ وتوسعه آمادگی حرکتی وجسمانی خود

2-مهارت دراجرای بازیها،بازیهای بومی وورزشی

3-مهارتهای مقدماتی ورزشی(مادر،رایج آموزشگاهی)

4-مهارت دراجرای حرکات بنیادی(پایه،ترکیبی وپیچیده)

5-جمع آوری اطلاعات مرتبط باسلامت،بهداشت فردی وفعالیت بدنی

6-توانایی دربرقراری ارتباط مناسب با دیگران درفعالیت های ورزشی

7-تلاش در جهت حفظ ونگهداری محیط های بازی به عنوان مکان های گذران اوقات فراغت

8-تلاش در جهت استفاده از منابع وامکانات محیطی در جهت حفظ وتوسعه سلامت جسمانی وحرکتی

ج:عنصر ایمان وباور،اخلاق(حیطه نگرشی)

1-    علاقه به حفظ وارتقای تواناییهای جسمانی

2-    توجه به نعمت سلامتی به عنوان هدیه الهی

3-    علاقه مندی به رعایت اصول کار گروهی در فعالیت های ورزشی

4-    علاقه مندی به شرکت در بازی های گروهی داخل و خارج مدرسه

5-    رعایت ارزش های اخلاقی  درفعالیت های ورزشی و تلاش در جهت اصلاح رفتار خویش

6-    احساس مسئولیت در حفظ ونگهداری امکانات ورزشی

7-    توجه به رعایت اصول ایمنی وبهداشت ورزشی ( فردی ، محیط)آخرين مطالب

 

موضوعات

صفحات

کوهرنگ بختیاری

آمار بازيد

درباره ما