# ایرج_سلیمانی(کسی_که_سهم_بسزایی_در_6تایی_کردن_استقل